Πολιτική Απορρήτου

Ο ιστότοπος www.tradeyourway.gr (εφεξής «Ιστότοπος») ανήκει στην εταιρεία TRADEYOURWAY SINGLE-MEMBER ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, που βρίσκεται στην οδό Θεοφάνους. 12, Π.Κ. 11527, Αμπελόκηποι, Αθήνα, Ελλάδα (εφεξής Εταιρεία ή TradeYourWay), Τηλ. Επικοινωνία +30 210 6456330, Email: info@tradeyourway.gr TradeYourWay έχει λάβει τα κατάλληλα μέτρα για να διασφαλίσει ότι η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων συμμορφώνεται με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679. Συγκεκριμένα, το TradeYourWay υιοθετεί εσωτερικές πολιτικές και εφαρμόζει μέτρα που πληρούν τις αρχές της προστασίας δεδομένων από το σχεδιασμό και την προστασία δεδομένων από προεπιλογή.

Πεδίο εφαρμογής και στόχος

Κατά την περιήγησή σας σε διαφορετικές ιστοσελίδες του Ιστότοπου, ενδέχεται να σας ζητήσουμε να αποκαλύψετε ορισμένα προσωπικά δεδομένα για να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου (εφεξής Πολιτική Απορρήτου) περιγράφει τους τύπους προσωπικών δεδομένων που υπόκεινται σε επεξεργασία, τον τρόπο και το πλαίσιο στο οποίο συλλέγονται τα προσωπικά σας δεδομένα, τους σκοπούς και τα μέσα με τα οποία τα προσωπικά δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία, οι οντότητες στις οποίες ενδέχεται να αποκαλυφθούν τα προσωπικά σας δεδομένα, οι περιορισμοί του σκοπού, η περίοδος αποθήκευσης και τα μέτρα που λαμβάνουμε για να διασφαλίσουμε τη νόμιμη και δίκαιη επεξεργασία και τις αρχές που σχετίζονται με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων. Περιλαμβάνει επίσης πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματά σας και την προστασία δεδομένων. Η Πολιτική Απορρήτου ισχύει μόνο για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων για τους σκοπούς των υπηρεσιών και της λειτουργίας του Ιστότοπου. Συλλέγουμε επίσης προσωπικά δεδομένα μέσω των σελίδων μας σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, cookie, εργαλεία ανάλυσης κ.λπ. Σε αυτήν την περίπτωση, η επεξεργασία δεδομένων ενδέχεται επίσης να υπόκειται σε άλλες πολιτικές απορρήτου (π.χ. πολιτική απορρήτου LinkedIn / Facebook).

ΟΡΙΣΜΟΙ

Για τους σκοπούς της παρούσας Πολιτικής οι ακόλουθοι ορισμοί έχουν εφαρμογή:

(1) «Υπεύθυνος επεξεργασίας» είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που, μόνα ή από κοινού με άλλα, καθορίζουν τους σκοπούς και τον τρόπο της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

(2) «Εκτελών την επεξεργασία» είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για λογαριασμό του υπευθύνου της επεξεργασίας.

3) «Προσωπικά Δεδομένα» ή «Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα» ή «Δεδομένα» είναι κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο («Υποκείμενο των Δεδομένων» ή «Υποκείμενο», εδώ και χρήστης)· το ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα, σε αριθμό ταυτότητας, σε δεδομένα θέσης, σε επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου.

(4) «Προσωπικά Δεδομένα Ειδικών Κατηγοριών» ή «ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα» είναι κάθε είδους πληροφορία, η οποία αποκαλύπτει τη φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, τα πολιτικά φρονήματα, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις ή τη συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση, γενετικά δεδομένα, βιομετρικά δεδομένα, δεδομένα που αφορούν την υγεία ή δεδομένα που αφορούν τη σεξουαλική ζωή φυσικού προσώπου ή τον γενετήσιο προσανατολισμό του.

(5) «Επεξεργασία» είναι κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή.

(6) «Αποδέκτης» είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας, στα οποία κοινολογούνται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, είτε πρόκειται για τρίτον είτε όχι

(7) «Τρίτος» είναι οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσια αρχή, υπηρεσία ή φορέας, με εξαίρεση το υποκείμενο των δεδομένων, τον υπεύθυνο επεξεργασίας, τον εκτελούντα την επεξεργασία και τα πρόσωπα τα οποία, υπό την άμεση εποπτεία του υπευθύνου επεξεργασίας ή του εκτελούντος την επεξεργασία, είναι εξουσιοδοτημένα να επεξεργάζονται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.

(8) «Περιορισμός της επεξεργασίας» είναι η επισήμανση αποθηκευμένων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα με στόχο τον περιορισμό της επεξεργασίας τους στο μέλλον

(9) «Συγκατάθεση» του υποκειμένου των δεδομένων είναι κάθε ένδειξη βουλήσεως, ελεύθερη, συγκεκριμένη, ρητή και εν πλήρει επιγνώσει, με την οποία το υποκείμενο των δεδομένων εκδηλώνει ότι συμφωνεί, με δήλωση ή με σαφή θετική ενέργεια, να αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν.

(10) «Χρήστης» είναι χρήστης του διαδικτύου που εισέρχεται, περιηγείται και χρησιμοποιεί τον Ιστότοπο.«Εταιρεία» είναι η εταιρεία «TRADEYOURWAY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.». «Ιστότοπος» ή «tradeyourway» είναι ο ιστότοπος www.tradeyourway.gr. «Πολιτική Απορρήτου» ή «Πολιτική» είναι η παρούσα πολιτική απορρήτου.

ΟΡΙΣΜΟΙ

Σε αυτόν τον ιστότοπο επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα νόμιμα, δίκαια και με διαφανή τρόπο («νομιμότητα, δικαιοσύνη και διαφάνεια»). Συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για συγκεκριμένους, ρητούς και νόμιμους σκοπούς. Τα δεδομένα σας δεν υποβάλλονται σε περαιτέρω επεξεργασία με τρόπο που δεν συμβιβάζεται με αυτούς τους σκοπούς («περιορισμός σκοπού»). Επιπλέον, τα προσωπικά σας δεδομένα, τα οποία επεξεργαζόμαστε, είναι επαρκή, σχετικά και περιορίζονται σε ό, τι είναι απαραίτητο σε σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους υποβάλλονται σε επεξεργασία («ελαχιστοποίηση δεδομένων»). Τα προσωπικά σας δεδομένα είναι επίσης ακριβή και, όπου είναι απαραίτητο, ενημερώνονται. Λαμβάνουμε κάθε εύλογο βήμα για να διασφαλίσουμε ότι τα προσωπικά δεδομένα που είναι ανακριβή, λαμβάνοντας υπόψη τους σκοπούς για τους οποίους υποβάλλονται σε επεξεργασία, διαγράφονται ή διορθώνονται χωρίς καθυστέρηση («ακρίβεια»). Τα προσωπικά σας δεδομένα διατηρούνται σε μια μορφή που επιτρέπει την ταυτοποίησή σας για περισσότερο από ό, τι είναι απαραίτητο, η οποία είναι για τους σκοπούς για τους οποίους γίνεται επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων («περιορισμός αποθήκευσης»). Τα προσωπικά σας δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία με τρόπο που διασφαλίζει την κατάλληλη ασφάλεια, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας από μη εξουσιοδοτημένη ή παράνομη επεξεργασία και από τυχαία απώλεια, καταστροφή ή ζημία, χρησιμοποιώντας κατάλληλα τεχνικά ή οργανωτικά μέτρα («ακεραιότητα και εμπιστευτικότητα»).

ΟΡΙΣΜΟΙ

Για κάθε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων που διενεργείται από την Εταιρεία ή τους συνεργάτες της, στο πλαίσιο λειτουργίας του Ιστοτόπου, αποκλειστικά για τους σκοπούς και κατά τον τρόπο που η Εταιρεία καθορίζει, Υπεύθυνος Επεξεργασίας είναι η Εταιρεία με την επωνυμία «TRADEYOURWAY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.», e-mail: info@tradeyourway.gr, τηλ:+30 210 6456330

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ - ΝΟΜΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΣΚΟΠΟΙ - ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ - ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Εφόσον εγγραφείτε στη λίστα παραληπτών ενημερωτικών δελτίων της Εταιρείας μας επεξεργαζόμαστε προσωπικά σας δεδομένα (e-mail κλπ) που μας παρέχετε για να σας αποστείλουμε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά με προϊόντα και υπηρεσίες μας, τα νέα της Εταιρείας, εκδηλώσεις και events της Εταιρείας, προσφορές, εκπτώσεις και διαγωνισμούς (newsletters).

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε μέσω της σχετικής φόρμας επικοινωνίας ή μέσω e-mail, τηλεφώνου, fax, social media επεξεργαζόμαστε ώστε να απαντήσουμε σε αιτήματα, ερωτήσεις και παράπονα που υποβάλετε και να σας προσφέρουμε υποστήριξη για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας. Προσωπικά σας δεδομένα συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε για να απαντήσουμε σε αιτήματα, ερωτήσεις, αξιολογήσεις που υποβάλετε κατά την επίσκεψή σας σε λογαριασμούς (profiles) και σελίδες (pages) του Ιστοτόπου στους τόπους κοινωνικής δικτύωσης (social media), όπως Facebook, Twitter, Instagram, κλπ, για την προώθηση των σελίδων μας, καθώς και για να αναλύσουμε την απήχηση των σελίδων αυτών στο καταναλωτικό κοινό. Προσωπικά δεδομένα των χρηστών social media που αλληλεπιδρούν με το Tradeyourway σε περιβάλλον κοινωνικής δικτύωσης, ενδέχεται να επεξεργαστούμε και στο πλαίσιο προώθησης των σελίδων / λογαριασμών μας. Η επεξεργασία των δεδομένων που κοινοποιείτε σε αυτές τις σελίδες (social media) υπόκειται και στη σχετική πολιτική απορρήτου κάθε τόπου κοινωνικής δικτύωσης.

Αυτός ο ιστότοπος έχει πρόσβαση και αποθηκεύει cookie και σχετικές τεχνολογίες στον υπολογιστή σας. Ο ιστότοπός μας και τα τρίτα μέρη ενδέχεται να αποθηκεύουν cookies στη συσκευή σας. Για περισσότερες πληροφορίες, διαβάστε την Πολιτική Cookies.

Συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο για νομικούς σκοπούς, όπως προαναφέρθηκε. Μπορούμε να επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για σκοπούς άλλους από εκείνους για τους οποίους συλλέχθηκαν αρχικά τα προσωπικά σας δεδομένα, μόνο όταν η επεξεργασία είναι συμβατή με τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν αρχικά τα προσωπικά σας δεδομένα. Μπορούμε επίσης να επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα, εάν η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση με μια νομική υποχρέωση στην οποία υπόκειται το TradeYourWay.

Δεν είστε υποχρεωμένοι να παρέχετε τα προσωπικά σας δεδομένα. Εάν αρνηθείτε να μας παράσχετε τις ζητούμενες πληροφορίες, δεν θα είμαστε σε θέση να εκπληρώσουμε τους προαναφερόμενους σκοπούς επεξεργασίας δεδομένων.

Τα προσωπικά σας δεδομένα διατηρούνται γενικά σε ηλεκτρονική μορφή. Τα e-mail σας αποθηκεύονται στο διακομιστή γραμματοκιβωτίων μας και τοπικά στους διακομιστές της εταιρείας μας.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η Εταιρεία παρέχει στα υποκείμενα των δεδομένων τα δικαιώματα που προβλέπονται στον νόμο και διευκολύνει την άσκησή τους. Συγχρόνως, παρέχουμε στα υποκείμενα πλήρη πληροφόρηση για τα δικαιώματά τους. Συγκεκριμένα τα υποκείμενα των δεδομένων έχουν τα εξής δικαιώματα:

Δικαίωμα ενημέρωσης σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων. Δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα τους και συναφούς με την επεξεργασία και τα δικαιώματά τους, πληροφόρησης. Δικαίωμα να ζητούν τη διόρθωση των ανακριβών προσωπικών τους δεδομένων καθώς και τη συμπλήρωση ελλιπών προσωπικών δεδομένων τους. Δικαίωμα να ζητούν τη διαγραφή των προσωπικών τους δεδομένων. Δικαίωμα να ζητούν τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών τους δεδομένων. Δικαίωμα να λαμβάνουν τα προσωπικά τους δεδομένα ή/και να ζητούν να διαβιβαστούν τα εν λόγω δεδομένα σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας (δικαίωμα φορητότητας). Δικαίωμα να εκφράζουν την εναντίωσή τους στην επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων Δικαίωμα να μην υπόκεινται σε απόφαση που λαμβάνεται αποκλειστικά βάσει αυτοματοποιημένης επεξεργασίας, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, η οποία παράγει έννομα αποτελέσματα που τα αφορούν ή τα επηρεάζει σημαντικά με παρόμοιο τρόπο (δικαίωμα στην ανθρώπινη παρέμβαση).

Για να ασκήσετε τα δικαιώματά σας μπορείτε να στείλετε ταχυδρομική επιστολή (συστημένη) στην Εταιρεία «TRADEYOURWAY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.», που εδρεύει στον Δήμο Δήμο Αθηνάιων (οδός Θεοφάνους, αριθ. 12, Τ.Κ. 11523, ή e-mail στο: info@tradeyourway.gr

Η Εταιρεία θα απαντήσει εγγράφως (e-mail ή ταχυδρομική επιστολή) εντός ενός (1) μηνός από την παραλαβή του αιτήματος και την ταυτοποίηση του αιτούντος για τις ενέργειες στις οποίες προέβη κατόπιν του αιτήματος. Η εν λόγω προθεσμία μπορεί να παραταθεί κατά δύο ακόμη μήνες, εφόσον απαιτείται, λαμβανομένων υπόψη της πολυπλοκότητας του αιτήματος και του αριθμού των αιτημάτων.

Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι τα προσωπικά σας δεδομένα επηρεάστηκαν με οποιονδήποτε τρόπο, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Εταιρεία μας στο e-mail: info@tradeyourway.gr Η Εταιρεία μας είναι δίπλα σας ανά πάσα στιγμή, έτοιμη να σας συνδράμει στην επίλυση του ζητήματος με τρόπο γρήγορο, δίκαιο και αποτελεσματικό. Επικουρικώς, αν το ζήτημά σας δεν επιλυθεί από την Εταιρεία μας, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα στην οποία μπορείτε να υποβάλετε και σχετική καταγγελία: www.dpa.gr, Ταχυδρομική Διεύθυνση: Λ. Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, τηλ.: +30 210 6475600, fax: +30 2106475628, e-mail: contact@dpa.gr.

Θα κοινοποιήσουμε οποιαδήποτε διόρθωση ή διαγραφή προσωπικών δεδομένων ή περιορισμό της επεξεργασίας σε κάθε παραλήπτη στον οποίο έχουν αποκαλυφθεί τα προσωπικά δεδομένα, εκτός εάν αυτό αποδειχθεί αδύνατο ή συνεπάγεται δυσανάλογη προσπάθεια

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

tradeyourway.gr χρησιμοποιεί SSL certificate.

ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΑΣ

Σε περίπτωση διαμάχης ή αξίωσης οποιασδήποτε φύσης σχετικά με τη διαδικασία των προσωπικών σας δεδομένων και το πλαίσιο αυτής της Πολιτικής Απορρήτου, ο εφαρμοστέος νόμος είναι ο νόμος του ελληνικού κράτους. Για όλες τις αγωγές ή τις νομικές διαδικασίες, τα δικαστήρια της Αθήνας θα είναι υπεύθυνα.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Η Εταιρεία μπορεί οποτεδήποτε να ενημερώσει ή τροποποιήσει την παρούσα Πολιτική, προκειμένου να ανταποκρίνεται σε τυχόν αλλαγές στη λειτουργία του παρόντος Ιστοτόπου, στις υπηρεσίες που προσφέρει και στις διατάξεις του νόμου. Οι τροποποιήσεις θα αναρτώνται σε αυτήν την ιστοσελίδα.

Our Trustful Partners